گنجور

 
شمس مغربی
 

بر چهره یار ما نقابیست در جهان

بر بحر وجود او حبابست جهان

در دیده تشنگاهن زآب هستی

در بادیه طلب سرابست جهان