گنجور

 
شمس مغربی
 

تا من زعدم سوی وجود آمده ام

از بهر تشهد بسجود آمده ام

تا من ز قیام در قعود آمده ام

در پیش رخ تو در سجود آمده ام