گنجور

 
لبیبی

گر . . . ت از نخست چنان بادریسه بود

آن بادریسه خوش خوش چون دوک ریسه شد

 
جدول شعر