گنجور

 
لبیبی

ایا نیاز بمن ساز و مر مرا مگذار

که ناز کردن معشوق دلگداز بود

 
جدول شعر