گنجور

 
امیرخسرو دهلوی
 

دو چشمت آفت دلهاست هر یک

دو زلفت عقد مشکلهاست هر یک

شکنهای سر زلف کج تست

فرامشخانه دلهاست هر یک

نشیمنها که بر خاک در تست

ز بهر دیده منزلهاست هر یک

کنند ار عاشقانت خاک بر سر

سزد، چون پای در گلهاست هر یک

مده پند اهل دل را، زاهدا، زانک

چو خسرو مست باطلهاست هر یک