گنجور

 
خلیل‌الله خلیلی

پیران که چنین مقام و حرمت دارند

زان نیست که یک دو دم قدامت دارند

این حرمت از آن است که آنها دو نفس

در رفتن از این خرابه سبقت دارند

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode