گنجور

آمار اوزان عروضی

 
کسایی
کسایی
 

این آمار از میان ۳۰۷ بیت شعر موجود در گنجور از کسایی استخراج شده است

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ وزنیابی نشده ۷۴ ۲۴.۱۰
۲ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۵۰ ۱۶.۲۹
۳ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۴۷ ۱۵.۳۱
۴ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۳۹ ۱۲.۷۰
۵ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۲۳ ۷.۴۹
۶ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۱۵ ۴.۸۹
۷ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۱۳ ۴.۲۳
۸ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۲ ۳.۹۱
۹ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۸ ۲.۶۱
۱۰ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۶ ۱.۹۵
۱۱ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۶ ۱.۹۵
۱۲ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۵ ۱.۶۳
۱۳ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۴ ۱.۳۰
۱۴ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۴ ۱.۳۰
۱۵ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۱ ۰.۳۳