گنجور

 
کسایی مروزی
 

این آمار از میان ۳۰۷ بیت شعر موجود در گنجور از کسایی مروزی استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام یا وجود متن خلاصه و کامل هفت اورنگ جامی) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۵۵ ۱۷/۹۲
۲ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۵۵ ۱۷/۹۲
۳ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۵۰ ۱۶/۲۹
۴ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۲۶ ۸/۴۷
۵ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۲۶ ۸/۴۷
۶ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۱۶ ۵/۲۱
۷ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۳ ۴/۲۳
۸ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۱۲ ۳/۹۱
۹ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۱۲ ۳/۹۱
۱۰ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۷ ۲/۲۸
۱۱ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۷ ۲/۲۸
۱۲ وزنیابی نشده ۷ ۲/۲۸
۱۳ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۶ ۱/۹۵
۱۴ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۵ ۱/۶۳
۱۵ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۴ ۱/۳۰
۱۶ مفعول فاعلات مفاعیلن (مضارع مسدس اخرب مکفوف) ۴ ۱/۳۰
۱۷ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۱ ۰/۳۳
۱۸ مفاعیل مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن مکفوف محذوف) ۱ ۰/۳۳