گنجور

 
کمال‌الدین اسماعیل
 

این آمار از میان ۱۵,۳۴۹ بیت شعر موجود در گنجور از کمال‌الدین اسماعیل استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۳,۹۶۹ ۲۵/۸۶
۲ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۲,۶۰۹ ۱۷/۰۰
۳ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۲,۱۶۵ ۱۴/۱۱
۴ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۱,۷۳۴ ۱۱/۳۰
۵ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۱,۰۵۸ ۶/۸۹
۶ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۶۰۱ ۳/۹۲
۷ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۵۹۴ ۳/۸۷
۸ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۵۲۹ ۳/۴۵
۹ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۳۶۵ ۲/۳۸
۱۰ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۳۵۳ ۲/۳۰
۱۱ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۳۰۱ ۱/۹۶
۱۲ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۲۶۵ ۱/۷۳
۱۳ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۱۷۶ ۱/۱۵
۱۴ مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) ۱۶۸ ۱/۰۹
۱۵ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۱۵۲ ۰/۹۹
۱۶ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۱۲۷ ۰/۸۳
۱۷ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۶۶ ۰/۴۳
۱۸ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۵۵ ۰/۳۶
۱۹ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۳۶ ۰/۲۳
۲۰ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۱۰ ۰/۰۷
۲۱ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۸ ۰/۰۵
۲۲ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن (رمل مثمن مخبون) ۸ ۰/۰۵