گنجور

 
کمال‌الدین اسماعیل

قومی شده نازنده باسرار نهان

قومی شده نازنده باسباب جهان

ماییم درین میان نه زین قوم نه زان

در حسرت هر دو برده عمری بزیان