گنجور

 
کمال‌الدین اسماعیل

روزی گیرم میان تو چون کمرت

یا همچو قبا تنگ در آرم ببرت

ور هیچ شبی چو زلفت افتم بسرت

چون خط تو ناخوانده در آیم ز درت

 
 
 
sunny dark_mode