گنجور

 
کمال‌الدین اسماعیل

گر زانکه ترا غم دلی روی نمود

بس تنگ دلیت از آن نبایست افزود

بر بوی دل سوخته می آمد غم

زان پیش تو آمد که دلش پیش تو بود