گنجور

 
کمال‌الدین اسماعیل

فرستادم بتو شعری که با آن

حدیث جادوی بابل چه باشد؟

نفرمودی مبالاتی و انرا

برون از خشمکی محمل چه باشد؟

بیفرسدم چو یخ بر جا و گفتم

دوای اینچنین مشکل چه باشد؟

چو بی مقصود باز آمد رسولم

تو خود دانی که اندر دل چه باشد

حدیث برف چون بر یخ نوشتم

بجز افسردگی حاصل چه باشد؟