گنجور

 
جامی

هر دم طرحی زمانه بنیاد کند

دلهای شکسته را ازان شاد کند

نقشی بکشد ز نو بر این لوح کهن

تا آینده گذشته را یاد کند

 
sunny dark_mode