گنجور

 
جامی

چون سوی من ای جان و جهان دیر آیی

خواهی بکشی زودم ازان دیر آیی

گر عمر نهم نام تو یا جان چه عجب

چون عمر روی زود چو جان دیر آیی

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode