جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » رباعیات » شمارهٔ ۲۲

چون سوی من ای جان و جهان دیر آیی

خواهی بکشی زودم ازان دیر آیی

گر عمر نهم نام تو یا جان چه عجب

چون عمر روی زود چو جان دیر آیی