گنجور

 
جامی

جانا بنشین و زان دو لب در گوشم

گوش یک سخن و ز ناله کن خاموشم

ور نی ز خراش دل خود بخروشم

خود را و تو را به عالمی بفروشم