جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » رباعیات » شمارهٔ ۲۱

جانا بنشین و زان دو لب در گوشم

گوش یک سخن و ز ناله کن خاموشم

ور نی ز خراش دل خود بخروشم

خود را و تو را به عالمی بفروشم