گنجور

 
جامی

سرچشمه محنت و طرب هر دو تویی

سرمایه راحت و تعب هر دو تویی

حاشا که کنم جز به تو نسبت کاری

زینسان که مسبب و سبب هر دو تویی

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode