گنجور

 
جامی

ای کرده به بر قبای فیروزه چو گل

لاله ز تو در مقام دریوزه چو گل

دامن مکش از دست من امروز و مباش

مغرور به این جمال یکروزه چو گل

 
sunny dark_mode