جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » رباعیات » شمارهٔ ۲۱

ای کرده به بر قبای فیروزه چو گل

لاله ز تو در مقام دریوزه چو گل

دامن مکش از دست من امروز و مباش

مغرور به این جمال یکروزه چو گل