گنجور

 
جامی

شماره ۱: نیست در راه صداقت چپ و راست

شماره ۲: گفت دانایی چو پرسیدم که قلب العبد این

شماره ۳: بر حاشیه لوح جمال تو قلم

شماره ۴: هرکس که ازین جهان دلگیر بجست

sunny dark_mode