گنجور

 
جامی
جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » اشعار پراکنده
 

شمارهٔ ۱: نیست در راه صداقت چپ و راست - نیست در دین صداقت کم و کاست

شمارهٔ ۲: گفت دانایی چو پرسیدم که قلب العبد این - از سر بینش که قلب العبد بین الاصبعین

شمارهٔ ۳: بر حاشیه لوح جمال تو قلم - حرفی دو ز مشک سوده کرده ست رقم

شمارهٔ ۴: هرکس که ازین جهان دلگیر بجست - از ننگ وزیر و منت میر برست