گنجور

 
جامی

پیر هرات گوید او با جوینده خود همراه است دست او گرفته در طلب خود می تازاند.

آن که نی نام به دست است مرا زو نه نشان

دست بگرفته مرا در عقب خویش کشان

اوست دست من و پا نیز به هر جا که رود

پایکوبان ز پیش می روم و دست فشان

 
sunny dark_mode