گنجور

 
جامی
 

ابوهاشم صوفی - قدس سره - گفته است که کوه را به نوک سوزن از بیخ کندن آسانتر است از زنگ کبر از دل بیفکندن.

لاف بی کبری مزن کان از نشان پای مور

در شب تاریک بر سنگ سیه پنهانتر است

وز درون کردن برون آسان مگیر آن را کزان

کوه را کندن به سوزن از زمین آسانتر است