گنجور

 
جمال‌الدین عبدالرزاق

دی وعده خلاف آمد ازان آزردی

امروز عتاب و جنگ پیش آوردی

داری سر آنکه عذر را نپذیری

یا خود ز پی بهانه میگردی