گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
عبدالواسع جبلی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «منسوخ شد مروت و معدوم شد وفا» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «ا» است.

حرف آخر قافیه

الف
د
ر
ل

شکایت: منسوخ شد مروت و معدوم شد وفا *(منتسب به چند نفر)

مدح اثیرالدین امین‌الملک زین‌الدوله ابومنصور نصر بن علی: نگار من چو بر سیمین میان زرین کمر بندد

مدح - چنان که باد همی تخت جم کشید: بر ماه روشن از شب تاری علم کشید

تهنیت فتح عراق و مدح سلطان سنجر: این اشارتها که ظاهر شد ز لطف کردگار

قصیده در مدح معزالدین و الدنیا ابوالحارث سنجر بن ملکشاه و میرمیران قطب‌الدین: به فر دولت میمون به فضل ایزد داور

مدح معزالدین سلطان ابوالحارث سنجر سلجوقی: زهی شاهنشه اعظم زهی فرمانده کشور

مدیحه: ای عارض تو چون گل و زلف تو چو سنبل

sunny dark_mode