گنجور

 
اقبال لاهوری

نه من انجام و نی آغاز جویم

همه رازم جهان راز جویم

گر از روی حقیقت پرده گیرند

همان بوک و مگر را باز جویم

 
 
 
sunny dark_mode