گنجور

 
علی بن عثمان هجویری

کتاب کشف‌المحجوب به همت آقای محمودرضا رجایی به گنجور اضافه شده است.