گنجور

 
حزین لاهیجی
 

تا بر لب عاشق می گلگون ناید

از دیده نمی شود شط خون ناید

خود را به خم باده درانداز حزین

هر بار، سبو درست بیرون ناید