گنجور

 
حزین لاهیجی
 

هستی بزمی ست، انجمن سازی هست

عالم نطعی ست، پنج و شش بازی هست

در جام جم و مهر سلیمان این بود

ما کارگهیم، کارپردازی هست