گنجور

 
حزین لاهیجی

تا چند حزین اسیر ماتم شده‌ای؟

با خلق زمانه از چه همدم شده‌ای؟

چون یار موافقی ندیدی، ز چه رو

در بند منافقان عالم شده‌ای؟