گنجور

 
حزین لاهیجی
 

چل سال کتاب جسم و جان را خواندیم

تاریخ زمین و آسمان را خواندیم

خواب عجبی فتاده بر دیدهٔ بخت

از بس که فسانهٔ جهان را خواندیم