گنجور

 
حزین لاهیجی
 

تیغم به زبون کشی چو مانوس نبود

در قبضهٔ قدرتم جز افسوس نبود

زنگار گرفته گر ببینی چه عجب؟

شمشیر زدن به گربه ناموس نبود