گنجور

 
حزین لاهیجی

بخش ۱ - مثنوی مطمح الانظار: ای دل افسرده خروشت کجاست؟

بخش ۲ - فی التوحید: ای رقمت سلسله بند وجود

بخش ۳ - فی النعت: ای گهرافروز وجود از نخست

بخش ۴ - فی المنقبه: شاهسوار صف هیجا علی

بخش ۵ - گشایش نامهٔ عرفان دبیر به دستان سنجی خامهٔ بلند صفیر: خامه شبی صفحه طرازی گرفت

بخش ۶ - دمیدن صبح تجلّی از افق هویّت ذات بر تنویر ظلمتکدهٔ انیّت جهان: فیض نخستین که فروغ وجود