گنجور

 
حزین لاهیجی

به بازاری که دلق میگساران می شود پیدا

بهای خرقه پرهیزگاران می شود پیدا

موثر جلوه سازی می کند جایی، اثر جایی

ز دلها دود این آتش عذاران می شود پیدا

چنین گر، گریه را از خوی او، در دل گره سازم

پس از مردن، ز خاکم چشمه ساران می شود پیدا

به مستی نغمه سنجی خوش بود، ساقی سرت گردم

چمن بشکفت وگلبانگ هزاران می شود پیدا

اگر بیگانه گردد چند روزی، روزگار از تو

عیار آشنایی های یاران می شود پیدا