گنجور

 
حزین لاهیجی

غم دل از می و مطرب مرا فزود اینجا

ترانه را چه اثر؟ باده را چه سود اینجا؟

تو در کنار رقیبانی و من آه کشم

عجب که آتشم آنجا فتاده دود اینجا