گنجور

 
حزین لاهیجی

درنگ ازکاروان ما سبکباران نمی آید

قرار منزل از سیلاب رفتاران نمی آید

لبی چون غنچه گر خاموش بینی، گوش دل بگشا

که بوی خیر ازین بیهوده گفتاران نمی آید