گنجور

 
حزین لاهیجی

اگر یادم، چمن پرورد آغوشش نخواهد شد

سخن های من، از خاطر فراموشش نخواهد شد

اگر خورشید شوید روی خود در چشمهٔ کوثر

طرف با سینهٔ صبح بناگوشش نخواهد شد