گنجور

 
حزین لاهیجی

خوشا چشمی که محو لذّت نظّاره‌ای باشد

ز مژگان، شبنم‌افشانِ گل‌رخساره‌ای باشد

مجزّا کرده‌ام دل را، به شورانگیز مکتب‌ها

که تا در دست هر سیمین‌بری، سی‌پاره‌ای باشد