گنجور

 
حزین لاهیجی

پریشان سنبلش، دیباچهٔ احوال من باشد

شب هجران او، چون سایه در دنبال من باشد

شفاعت سنجی طاعات، خواهد کرد در محشر

گناه عشق اگر در نامهٔ اعمال من باشد