گنجور

 
حزین لاهیجی

این داغ دلفروز ندانم چراغ کیست؟

وین چشم غوطه ور شده در خون، ایاغ کیست؟

در راه انتظار، سفید است دیده ها

تا شورپستهٔ تو، نمکسای داغ کیست؟

با آنکه یار مردمک دیدهٔ من است

نظّارهٔ گسسته عنان، در سراغ کیست؟

 
sunny dark_mode