گنجور

 
حزین لاهیجی

خموشی گزین در دبستان معنی

که لفظ است، خارگریبان معنی

ندارند ربطی به هم، آتش و نی

قلم کی بود، مرد میدان معنی؟

بریدیم پیوند لفظ آشنایان

کشیدیم سر در گریبان معنی

وفا نیست در گلشن حسن صورت

به صد چشم، گشتیم حیران معنی

نباشم چرا سرخوش و پای کوبان؟

به دست است، زلف پریشان معنی

اگر حسن را باشد آیینه داری

بود چشم شاهدپرستان معنی

شود ظلمت لفظ، چون سایه باطل

برآید چو خورشید تابان معنی

فلک کیست تا رخش دعوی بتازد

به میدان چابک سواران معنی؟

سراب است لفظی که جان در تنش نیست

لبی تر کن از آب حیوان معنی

حزین از دل روشنت غرق نوریم

چراغیست در زیر دامان معنی

 
sunny dark_mode