گنجور

حاشیه‌های سرگردان وادی

سرگردان وادی

قضا،غذا،نیست!!!


سرگردان وادی در ‫۳ ماه قبل، سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۲۱:۴۶ در پاسخ به مهران دربارهٔ عطار » منطق‌الطیر » حکایت بط » حکایت بط:

احتراماسوال اول 

بروید به دنبال کار خودتان چون من راه و مسیر و محیط خاص سیمرغ را درک نمتوانم درک کنم  پس نمیتوانم در این راه و نهایتا با سیمرغ همگام شوم در مورد سوال دوم شما مقصود این است که کسی که نهایت آمال و آرزوها وقفه و چشم اندازش محدود(در اینجا آب) باشد کی میتواند به مدارج بالاتری و مهمترین دست پیدا کند مقصود این است که به کم و یک زمان و مکان و هدف کوچک بسنده کنی نمی‌توانی گامهای بزرگتر و غایت برداری و به نهایت  برسیدرمورد سوال سوم تا کی میخواهید همچون آب صورت چهره نشسته ها راببینی (خدمت کردن جهت کارهای کوچک)

کنی 

 

 

سرگردان وادی در ‫۳ ماه قبل، سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۲۱:۱۵ دربارهٔ عطار » منطق‌الطیر » حکایت طوطی » حکایت طوطی:

احتراما 

آب ح٫ ی٫ وآن (آب زندگی)صحیح می‌باشد نه آب حیوان