گنجور

حاشیه‌گذاری‌های Mohammad

Mohammad


Mohammad در ‫۵ ماه قبل، دوشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۲، ساعت ۱۷:۴۰ دربارهٔ رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۸۹ - مادر می:

وجود شاهنامه های پیش از فردوسی و نیز بررسی اشـعار باقیمانـده از شـعرای آن روزگار، و روایتهای کتبی و یا شفاهی که در میان مردم رواج داشته و اشاراتی کـه در برخی از منابع تاریخی آن دوره دیده میشود و نیز تلمیحاتی که منبع آنها شاهنامه فردوسی نیست و یا بـا آن اخـتلاف دارد، حکایـت از رواج و انتـشار داسـتانهای باستانی و روایات ملی و اساطیری در آن دوره دارد و از میان رفـتن دیـوان اشـعار شاعران این دوره اگرچه شواهد موجود در اشعار شاعران این دوره را کمرنگ کرده و به حداقل رسانیده است اما همین شـواهد انـدک از حیـث نـشان دادن بازتـاب اینگونه روایات و اشارات در اشعار شاعران پیش از فردوسـی از اهمیـت بـسیاری برخوردار است در اشعار باقیمانده از رودکی گاهی به قهرمانان ملی و شخـصیتهای اسطوره ای برمیخوریم از قبیل رستم دستان و اسفندیار روئین تن و ... گاهی نیز ردپای برخی از باورها از قبیل باورهای نجومی که شالودة اساطیری دارند و یا افـسانه«گاو و ماهی» و نیز اسطوره آسمان و زمین دیده میشود.

فصلنامة بهار ادب

سال اول – شمارة دوم – زمستان 87

 

Mohammad در ‫۸ ماه قبل، چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲، ساعت ۱۷:۳۵ دربارهٔ رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۰:

منظور از بیت دوم و عبارت پشت چوگانست چیست؟

 

sunny dark_mode