گنجور

آمار اوزان عروضی

 
حافظ
حافظ
 

این آمار از میان ۴۷۹۷ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است. توجه فرمایید که در این آمار تک مصرعهای میانهٔ اشعار ترکیبی یک بیت به حساب آمده است. در ضمن، از آنجا که وزنیابی به شیوهٔ دستی و در بعضی موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً درج اشتباهی وزنهای قابل تبدیل از قبیل درج وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن)) وجود دارد. برخی از بخشها شامل اشعار با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۱۱۷۸ ۲۴.۵۶
۲ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۱۱۳۱ ۲۳.۵۸
۳ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۷۱۱ ۱۴.۸۲
۴ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۳۳۱ ۶.۹۰
۵ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۲۶۴ ۵.۵۰
۶ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۲۲۱ ۴.۶۱
۷ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۱۸۶ ۳.۸۸
۸ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۶۷ ۳.۴۸
۹ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۸۴ ۱.۷۵
۱۰ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۷۸ ۱.۶۳
۱۱ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۶۹ ۱.۴۴
۱۲ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۶۹ ۱.۴۴
۱۳ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۵۷ ۱.۱۹
۱۴ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۵۳ ۱.۱۰
۱۵ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۳۹ ۰.۸۱
۱۶ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۳۳ ۰.۶۹
۱۷ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۲۴ ۰.۵۰
۱۸ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۲۳ ۰.۴۸
۱۹ مستفعلن فع مستفعلن فع (متقارب مثمن اثلم) ۲۰ ۰.۴۲
۲۰ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۱۸ ۰.۳۸
۲۱ فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلن (مقتضب مثمن مطوی مقطوع) ۱۳ ۰.۲۷
۲۲ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۱۱ ۰.۲۳
۲۳ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۹ ۰.۱۹
۲۴ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۸ ۰.۱۷