گنجور

 
حافظ

این آمار از میان ۵٬۰۳۸ بیت شعر فارسی از کل ۵٬۰۴۰ بیت شعر موجود در گنجور از حافظ استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمس‌ها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزن‌یابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزن‌یابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۱٬۱۹۸ ۲۳٫۷۸
۲ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۱٬۱۶۷ ۲۳٫۱۶
۳ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۷۴۳ ۱۴٫۷۵
۴ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۳۴۶ ۶٫۸۷
۵ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۲۹۶ ۵٫۸۸
۶ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۲۲۱ ۴٫۳۹
۷ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۲۰۳ ۴٫۰۳
۸ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۷۴ ۳٫۴۵
۹ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۹۴ ۱٫۸۷
۱۰ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۹۰ ۱٫۷۹
۱۱ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۸۳ ۱٫۶۵
۱۲ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۷۵ ۱٫۴۹
۱۳ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۵۸ ۱٫۱۵
۱۴ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۵۷ ۱٫۱۳
۱۵ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۵۷ ۱٫۱۳
۱۶ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۳۳ ۰٫۶۶
۱۷ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۳۱ ۰٫۶۲
۱۸ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۲۳ ۰٫۴۶
۱۹ مستفعلن فع مستفعلن فع (متقارب مثمن اثلم) ۲۰ ۰٫۴۰
۲۰ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۱۸ ۰٫۳۶
۲۱ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۱۶ ۰٫۳۲
۲۲ فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلن (مقتضب مثمن مطوی مقطوع) ۱۳ ۰٫۲۶
۲۳ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۱۱ ۰٫۲۲
۲۴ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۱۱ ۰٫۲۲

آمار ابیات برچسب‌گذاری شدهٔ حافظ با زبان غالب شعر در گنجور به شرح زیر است:

ردیف زبان تعداد ابیات درصد از کل
۱ فارسی ۵٬۰۳۸ ۹۹٫۹۶
۲ عربی ۲ ۰٫۰۴