گنجور

 
میرزا حبیب خراسانی

قربان تو و طبع ملول تو شوم

قربان تو و رد و قبول تو شوم

تا چند کنی اصول بازی با من

قربان تو و فقه و اصول تو شوم

 
sunny dark_mode