گنجور

 
میرزا حبیب خراسانی

ما را بجهان گوشه ابروی تو بس

در مزرع جان، خوشه‌ای از موی تو بس

از خرمن عمر، دانه خال تو به

وز کشت امید، گندم روی تو بس

 
sunny dark_mode