گنجور

 
میرزا حبیب خراسانی

تا لاله صفت جانا گلگونه قبا کردی

چون لاله هزاران داغ اندر دل ما کردی

خستی و جفا کردی بستی و رها کردی

جانا بکه بر گویم با ما تو چه ها کردی

تا جام می گلگون دادی برقیب دون

کردی بدل ما خون، ای یار چرا کردی

 
sunny dark_mode